ANBI

Algemene gegevens

Evangelische Gemeenschap Sneek
Smidsstraat 8
8601 WB SNEEK
[email protected]
RSIN-nummer: 852156650
KvK-nummer: 56500564


Doelstelling Evangelische Gemeenschap Sneek

De Evangelische Gemeenschap te Sneek is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).                        
Giften / Schenkingen aan de Evangelische Gemeenschap Sneek zijn fiscaal aftrekbaar.

Klik hier om de ANBI Status te Checken

Daar hoort bij de verplichting om bepaalde gegevens online te publiceren.

Gegevens:
Statutaire naam Kerkgenootschap Evangelische Gemeenschap Sneek (EGS)
Statutaire zetel Sneek
Opgericht 25 juli 2000
RSIN 8521 56 650
Bezoekadres Hemkerk, Smidsstraat 8, 8601 WB,  Sneek.
Telefoonnummer  
Webpagina Hoofd https://www.egs-sneek.nl
Webpagina ANBI http://www-egs-sneek.nl/ANBI
Mailadres [email protected]
   
Bestuurders:
Voorzitter Dhr. J. Dijkstra
Penningmeester Dhr. W. Boersma
Secretaris Dhr. L.J. Deinum
Bestuursleden:

Mw. Dijkstra 

Dhr. en Mw. Rienstra

Dhr. en Mw.  du Plessis.

Doelstelling

Statutair: de gemeente heeft tot doel het dienen en vereren van God. De prediking van Gods onfeilbaar Woord zoals dit geïnspireerd wordt door de Heilige Geest, het volgen in leer van Jezus Christus, zowel gezamenlijk als door haar leden afzonderlijk. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door: gebed, samenkomsten, dienstverlening, onderwijs, missionaire activiteiten, PR etc. De EGS is een jonge en moderne kerk die relevant wil zijn voor de moderne mens in een moderne samenleving. Wij geloven dat God Zijn hand heeft uitgereikt naar de mensen door Zijn Zoon Jezus Christus en dat Hij een relatie wil aangaan met ieder van ons. Wij geloven dat dit grote nieuws voor iedereen van groot belang is en willen dit met alle liefde met u delen! EGS staat voor Evangelische Gemeenschap Sneek: een gemeenschap van gewone mensen die geloven dat Jezus voor hen de weg heeft vrijgemaakt om de relatie met God te herstellen. Evangelisch betekent: goed nieuws. Wij geloven dat dit goede nieuws voor iedereen bedoeld is en hebben als doel om dit te delen met onze omgeving: Sneek.

 

Waarborg betrouwbaarheid leidinggevenden.

Het publieke De Evangelische Gemeenschap Sneek wil de betrouwbaarheid van leidinggevenden waarborgen en heeft zich verbonden aan de gedragscode voor leidinggevenden van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). De gedragscode is een samenstelling van afspraken en regels waar alle leidinggevenden zich aan verbinden. De klachtenregeling van de SGL is van toepassing. Zie ook: https://www.wijzijnsem.nl/


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De EGS beschikt over een jaarplan waarin de missie vertaald wordt naar activiteiten. Aan het jaarplan worden jaarlijks financiële middelen gekoppeld om de doelstellingen te realiseren.

Iedere drie jaar wordt een beleidsplan vastgesteld voor de komende drie jaren. ANBI Beleidsplan 2020-2021.pdf


Beloningsbeleid

Vrijwilligers spelen een grote rol in de totstandkoming van de doelstellingen. De voorganger is een betaalde kracht. Voor de hoogte van het salaris wordt de door de VPE vastgestelde norm als een minimum gehanteerd.

De E.G.S steunt missionaire activiteiten, deze staan in het jaarplan beschreven. In de begroting wordt jaarlijks een vaste bijdrage opgenomen voor de ondersteuning van deze projecten. Daarnaast worden de overige giften t.b.v. de projecten verantwoord in de jaarrekening.


Actueel verslag van activiteiten

Jaarlijks worden de activiteiten vastgelegd in een jaarverslag. ANBI JAARVERSLAG EGS 2021-2022 Website.pdf


Financiele verantwoording


Het publieke financiële verkorte verslag van de EGS over het meest recente boekjaar kunt u hier inzien: ANBI Verkorte Balans Evangelische Gemeenschap Sneek 2021-2022.pdf

 

 

 

 

ANBI Verplichte Standaardformulier Belastingdienst:  ANBI Verplichte Standaardformulier Belastingdienst.pdf