Privacyvoorwaarden

PRIVACYVOORWAARDEN

Privacy Statement EGS Sneek 2021

Inleiding

De Evangelische Gemeenschap Sneek neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via [email protected] .

 

Wie zijn wij?
De EGS (Evangelische Gemeenschap Sneek) is een kerkgenootschap, die haar bijeenkomsten hoofdzakelijk organiseert in de Hemkerk, Smidsstraat 8 te Sneek.

 

Hoe gebruikt de EGS jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor de EGS persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de EGS voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door de EGS worden bewaard. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres en surfgedrag. 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze financiële verplichtingen – zoals de belastingplicht – te voldoen. 

Ledenadministratie
In onze ledenadministratie houden we bij wie er lid en bezoeker is van de EGS. Ook kinderen van leden worden vermeld. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en activiteiten. 

Nieuwsbrief
Je kan je bij ons aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via je het eigen verkregen Mijn Evangelische Gemeenschap Sneek account of via de link onderaan de nieuwsbrief.

Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

 

Waarin worden de gegevens gebruikt?

In de EGS hebben we oog voor elkaar en wordt daarom ook aandacht aan de ander gegeven. We schetsen in het volgende overzicht wat dit voor u persoonlijk kan betekenen.

Aandacht voor personen

Vermelding van ziekte, geboorte, rouw en trouw vindt plaats via het wekelijkse nieuwsbericht, via afkondigingen, via de gebedsmail of via de nieuwsbrieven. Dit gebeurt in overleg en na toestemming van betrokkene(n).

In het maandelijkse magazine worden ook de vrijgegeven verjaardagen van de leden gepubliceerd. Elk lid kan in haar gegevens kenbaar maken dat men dit toestaat.

Jaarlijks wordt er een ledenlijst uitgegeven met daarin de door u vrijgegeven NAW-gegevens.

Beeldopnamen

De kerkdiensten worden opgenomen en in livestreams getoond. Deze diensten kunnen via ons YouTube-kanaal en via onze website worden teruggekeken.

Achter het techniek-eiland in de grote zaal worden geen film- en audio-opnamen gemaakt met herkenbare bezoekers.

Voor het techniek-eiland in de grote zaal worden bezoekers alleen in de rug gefilmd en zijn ze dus niet herkenbaar in beeld.

Het podium blijft kernbeeld bij opnames. Van de sprekers, muzikanten, leden en bezoekers op het podium mogen audio- en video-opnames gemaakt worden zonder vooraankondiging of instemming. Mocht iemand achteraf toch bezwaar tegen een gemaakte opname hebben, dan wordt gekeken of er een zwaarwegend belang is. Het bestuur maakt dan een belangenafweging.

In de kleinere bijeenkomsten en activiteiten komt het ook voor dat beeldopnamen worden gemaakt. Foto’s van personen in het gezicht mogen alleen gemaakt worden met toestemming van de persoon zelf. Voor kinderen tot 16 jaar moet aan de ouders toestemming worden gevraagd. De toestemming voor het publiceren van foto’s kunt u te allen tijde weer intrekken door contact met ons op te nemen, de foto zal dan worden verwijderd. Wij publiceren geen foto’s of video’s waardoor u schade kunt ondervinden en we plaatsen bij de foto’s en video’s geen namen zonder toestemming van de persoon op de foto, of in het geval van een kind onder de 16 jaar, met toestemming van de ouders.

 

Wat zijn jouw rechten?
Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Mijn Evangelische Gemeenschap Sneek account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij de EGS zijn vastgelegd, kun je deze bekijken door in te loggen in je Mijn Evangelische Gemeenschap Sneek account. Heb je geen account? Dan kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij de EGS.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om de EGS te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.  Via je Mijn Evangelische Gemeenschap Sneek account kun je je eigen gegevens afschermen c.q. onzichtbaar maken voor anderen. De gegevens blijven echter wel beschikbaar in onze ledenadministratie. 

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van de EGS of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van de EGS te verkrijgen. De EGS zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op die manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat de EGS daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door de EGS
Een verzoek kan verstuurd worden naar 
[email protected]  De EGS zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat de EGS een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien de EGS jouw verzoek afwijst wordt in het antwoord aangegeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Daarnaast kun je ook:

Klacht indienen bij de Autoriteiten Persoonsgegevens
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen. De Autoriteiten Persoonsgegevens kan je “tippen” via 
dit formulier.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 

 

Derde ontvangers 
Voor de uitvoering van onze diensten zoals Mijn Evangelische Gemeenschap Sneek schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken samen met kerkSPOT en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht vanuit de EGS. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld. 
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

 

Links
Op de website van de EGS zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. De EGS is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

 

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van de EGS. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement.

Sneek, 6 april 2021